Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výuka

Září:

ČJ:

Opakování a prohlubování učiva z předchozích ročníků.Komunikace verbální i neverbální - správně výslovuje, srozumitelně se  vyjadřuje. Délka samohlásek. Rozpozná manipulaci v reklamě, vhodnost a nevhodnost.
Stavba slov /Kronika a časopis - dělení hlásek, měkké a tvrdé souhlásky, psaná podoba, abeceda.

Vyjmenovaná slova a slova příbuzná - zvládá pravopis i/y po obojetných souhláskách.
Popis - napíše článek pro časopis - rozvrhne text na ploše.
Druhy vět -  pozná věty jednoduché a souvětí, zvládá grafické znázornění souvětí.
Podzim - popíše obrázek.

  LV:

Prázdninová četba žáků - Čtenářské deníky. Snaží se vyjádřit své dojmy z četby nebo poslechu literárního díla, vytvoří vlastní komiks, zaznamená a výtvarně doprovodí literární text.  
Seznámení s čítankou.
Mimočítanková četba: Staré pověsti české a pražské.   
Slova. Próza, poezie -  Fr. Hrubín, J
. Kolář, V. Nezval. Nabídka knih KMČ. Rozezná prózu a poezii, volný a pravidelný verš, vytvoří rým, pozná přirovnání v textu.  
 Z lidové poezie, J.Š. Baar, J. Kainar,

M: 

Opakování učiva - čte, píše, zobrazuje čísla do 10 milionů.Základní geometrické útvary -  bod, přímka, úsečka, rovina.  
Pamětní sčítání a odčítání.  Zaokrouhluje čísla.

Geometrické obrazce - rýsuje trojúhelník, čtyřúhelník, kružnici. Vÿpočet délky strany čtverce, obdélníku, trojúhelníku.   
Pamětní násobení a dělení. Vlastnosti násobení. Rovnice - kontrola správnosti. Grafické znázornění 

Trojúhelník. Trojúhelníková nerovnost. Jednotky délky. 
Úhel - ramena, vrchol, přímý úhel, kolmice.  

PD:
Úvodní hodina  - seznámení s předmětem, náplň tohoto roku. Opakování učiva 4. ročníku. Vnímá rozmanitost přírody, vyjmenuje základní podmínky života.
Péče o zdraví -  vysvětlí pojmy, uvědomuje si důležitost .
Osobní a duševní hygiena - vysvětlí pojmy, uvědomuje si důležitost. Zdravý životní styl. Nemoci a úrazy. První pomoc. IZS.

VL:

Úvod, pravěk, starověk, středověk - opakování učiva 4. ročníku. Planeta Země - oceány a kontinenty, moře a ostrovy.

Právo a spravedlnost – základní práva, práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní jednání, vlastnictví – soukromé, peníze, obchod, firmy, nárok na reklamaci

Vlastivědná vycházka -  vnitřní prostory Pražského hradu.

VV:

Bezpečnost při práci Poučení o bezpečnosti, pomůcky, hygienické návyky.
Vzpomínka na prázdniny Volí nástroje a techniku pro výtvarné vyjádření.
  Vlastní ilustrace ke knize, přečtené o prázdninách

Ilustrace k textu

 

TV:

Základy techniky běhu Běh na 100 m; Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka.
Základy skoku do dálky

Skok z rozběhu, z místa

Míčové hry: přehazovaná  

PČ:

Bezpečnost při práci s nástroji- osvojování základů bezpečnosti a hygieny práce, organizace práce
Zásady bezpečnosti pomoc při úrazu, bezpečnost při práci, jedovaté rostliny
Pěstitelské práce úprava interiéru třídy květinami, péče o rostliny

Vpr:

Míčové hry   - vybíjená, fotbal, T - ball.

Lehká atletika  - běh, rychlé starty, vysoký start, běh na 300 m, běh 12  minut, hod kriketovým míčkem na výkon

 Říjen, listopad:

ČJ:

Význam slov: jednoznačná, synonyma, homonyma, antonyma, slova příbuzná. Kořen slov, předložky a předpony, příponová část, koncovky slova, odvozování slov. S, z, vz na začátku slova.

Slovník, slovníková hesla, vyhledávání - v tištěné i elektronické podobě.

Změny hlásek při odvozování, skupiny hlásek při odvozování (předpony i příponové části), zdvojené souhlásky,

skupina mě - mně, bě - bje, vě - vje, pě.

Sloh:

Popis zvířete, osoby, pracovního postupu - výstižné vyjádření. Rčení, přísloví, pranostiky, přirovnání. Příspěvek do Sovin.

LV:
Mimočítanková četba: Staré pověsti české a pražské, V. Nezval, M. Macourek. Texty, navazující na učivo vlastivědy: V. Závada, I. Olbracht, A. Jirásek, E. Frynta, J. Hiršal,J .- Kolář, evropské báje a pověsti. Báje a mýty. Pohádky.
M:

Výpočet délky strany čtverce, obdélníku, trojúhelníku. Úhel - ramena, vrchol, přímý úhel, kolmice.

Vzdálenost bodu nebo přímky od přímky.

Písemné násobení a dělení. Nerovnost. Přímá úměrnost. Souřadnice bodů. Diagramy. Tabulky.   Zlomky.

Čtverec, obdélník, úhlopříčky, trojúhelníky, kružnice, kruh, poloměr, průměr. Vzájemná poloha dvou kružnic.

VL:

Právo a spravedlnost –  vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, společné, hmotný i nehmotný majetek, peníze, obchod, firmy, korupce, právní ochrana občanů a majetku.

Právní stát: poslanci, parlament, senát, sněmovna, ministři, vláda, prezident, soudy.

Práva dítěte: rodinná péče, náhradní péče, ústavní, Klokánek, pěstounská, adopce.OSN, UNICEF, charita. Život dětí v rozvojových zemích.

Novověk: nástup Habsburků na český trůn, stavovské povstání, 30letá válka.

Planeta Země: kontinenty a oceány, podnebné pásy, členění povrchu, časová pásma na Zemi, ostrovy a poloostrovy. Asie, Amerika, Afrika, Austrálie, Antarktida

PD: 

Bezpečné prostředí doma, na veřejnosti, soukromí. Bezpečná přeprava. Šikana, týrání, diskriminace, zneužití.

Finanční gramotnost: Rizika půjčování peněz, postihy dlužníků, trestní odpovědnost, reklamace zboží.

Lidské tělo: kostra. První pomoc - zlomeniny kostí. Svaly, pokožka.

TV a Vpr:

Kotoul vpřed, stojky, hvězda, odraz z můstku, lavičky, ribstole. Přihrávky jedno i obouruč, střelba na koš.

Prosinec:

ČJ:

Slovní druhy. Slovesa - opakování.

Sl:

Zpráva a oznámení, blahopřání. Vánoční zvyky a tradice, motto k textu.

Lv:

Pohádky.

M:

Dělení přirozených čísel. Písemné dělení dvojciferným dělitelem. Zlomky. Smíšená čísla. Desetinné zlomky. Poměrná část celku. Desetinná čísla. Geometrická tělesa. Dělení dvojciferným dělitelem - úvodní seznámení s látkou, výborní počtáři už zvládají.

VL:

Austrálie, Antarktida, Amerika.

Evropa - poznáváme státy EU.

Pobělohorská doba.

PD:

Nervová soustava. Smysly. Dýchací a oběhová soustava.

 

TV a Vpr:

Přeskok přes kozu - roznožka. Kotoul vzad. Taneční kroky a poskoky. Kondiční testování.

Leden:

ČJ:

Slovesa - slovesný způsob. Podstatná jména.

LV:

Divadlo, film, televize, dramatizace

M:

Jednotky obsahu a jejich převody. Slovní úlohy. Velká čísla. Průměrná rychlost.

PD:

Trávicí soustava.

Vylučovací soustava. Rozmnožovací soustava. Vývoj jedince.

VL:

Členění povrchu.

Evropa. Hranice Evropy. Nížiny a hory, oceány, moře, řeky Evropy. Počasí a podnebí Evropy. Rostlinstvo a živočišstvo v Evropě.

Osvícenství. Marie Terezie, Josef II.

Únor:

ČJ:

Podstatná jména - opakování, procvičování. Podmět a přísudek - shoda. Výpisek, referát.

Přídavná jména Skloňuje př. jména podle vzoru mladý. /Líčení zážitků.
Skloňování příd. jm. Skloňuje př. jména podle vzoru jarní. / Vlastní ilustrace.
Skloňování př. jm.. Skloňování př.j. přivlastňovacích-orientace./ Sestaví osnovu vypravování.
Slohový útvar vypravování

Umí použít přímou řeč, citoslovce, nespisovné výrazy.

Pohádky A. S. Puškin, H. Ch. Andersen, A. de S. Exupéry

L. Aškenázy, I. Vyskočil

VL:

Evropa - sousední země, největší státy: Francie, Itálie, Německo, Velká Británie.

České země - součást Rakouska. Průmyslová revoluce. Obrozenectví. Století páry, vynálezy. Literáti a výtvarníci.

M:

Operace s desetinnými čísly. Vlastnosti trojúhelníka. Úhel, osa úhlu, měření úhlu. Pravidelný šestiúhelník. Kružnice.

Krychle a kvádr. Síť krychle a kvádru. Povrch kvádru a krychle. Objem těles.

PD:

Etapy lidského života. Opakování o lidském těle. Partnerství a rodičovství.

Březen:

ČJ:

Zájmena, číslovky.

M:

Krychle a kvádr. Síť krychle a kvádru. Povrch kvádru a krychle. Procenta.

VL:

20. století.

První světová válka. Samostatné Československo.

Evropské státy - prezentace podle výběru dětí.

PD:

Resuscitace. První pomoc.

Duben:

ČJ:

Komunikace. Skladba: stavba věty, větné členy.

Příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce. Přímá řeč.

M:

Opakování, procvičování učiva. Zajímavé úlohy.

VL:

Druhá světová válka.  Obnovená Československá republika.

Evropa.

PD:

Země, Měsíc. Magnetická síla.

Slunce, sluneční soustava.

Květen:

ČJ:

Opakování, procvičování.

M:

Opakování, procvičování.

VL:

Totalita. Návrat k demokracii.

Evropa - pohoří, nížiny, vodstvo, hlavní města.

PD:

Vesmír. Opakování.

Červen:

ČJ:

 Zajímavosti češtiny, cizí jazyky. Rébusy, Závěrečné opakování.

M:

Zajímavá matematika, rébusy, lušťovky, "chytáky." Opakování učiva.

VL:

Naše vlast. Opakování.

PD:

Závěrečné opakování.

Výuka ukončena.